#Tài liệu kỹ thuật

Tiêu chuẩn thiết kế, thi công, nghiệm thu gia cố kết cấu bằng tấm sợi các bon

Đến thời điểm hiện tại, CFRP là vật liệu mới nên Việt Nam chưa có tiêu chuẩn thiết kế - thi công - nghiệm thu. Tuy nhiên, trên thế giới vật liệu này (CFRP) đã được sử dụng từ hàng chục năm nay nên chúng tôi vận dụng các tiêu chuẩn như sau:

- Hoa Kỳ: ACI 440.2R-17: Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures/Chỉ dẫn thiết kế và thi công hệ thống FRP để tăng cường kết cấu bê tông. Chi tiết mời Quý vị xem hoặc download tại đây Chỉ dẫn thiết kế và thi công gia cố kết cấu bê tông bằng FRP

- Trung Quốc: GB 50367-2013 - Design of strengthening concrete structure/Thiết kế gia cường kết cấu bê tông. Chi tiết xin mời Quý vị xem tại đây Thiết kế gia cường kết cấu bê tông (các trang 13-16 và 75-94)

- Canada: CAN/CSA-S806-02 - Design and Construction of Building Components with Fibre Reinforced Polymers/Thiết kế và Thi công kết cấu với FRP Thiết kế và Thi công kết cấu với FRP

Tấm sợi các bon là gì?

>>> Xem tiếp

Quý vị có thể download Tài liệu Giới thiệu phương pháp gia cố kết cấu bằng tấm sợi Các bon (Carbon fiber - CFRP) tại đây tài liệu giới thiệu phương pháp gia cố kết cấu bằng tấm sợi Các bon (Carbon fiber - CFRP)

Đơn vị quản lý: VNT VIỆT NAM | Design by W3layouts